พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (QC)

พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (QC)

รูปแบบงาน : ประจำ
เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.

คุณสมบัติ :

 1. อายุ 22 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานตรวจคุณภาพสินค้า QC หรืองานประกันคุณภาพสินค้า (QA) อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 5. เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดขอบข่ายงาน :

 1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ให้ตรงตามรายการมาตรฐานที่กำหนด
 2. ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย
 3. ออกเอกสาร COA, NC Product หรือเอกสาร Complain สินค้าและบริการ กรณีตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สารเคมี และภาชนะบรรจุไม่ตรงตามรายการมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ Supplier
 4. จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
 5. ให้คำแนะนำ/ปรึกษา กับพนักงานเกี่ยวกับการทำงาน
 6. รับ Audit จากหน่วยงานภายนอก
 7. ดูแล จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยุ่สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 8. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครงานผ่านทาง Website
หรือส่ง Resume และ Portfolio มาที่อีเมล์ [email protected]
เขียนหัวอีเมล์ว่า “พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (QC)”

บริษัท เจริญวรกิจ จำกัด

376-377 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 02-3231072 , 02-7090618